23.12.
Vážení rodiče, prarodiče a děti,
přejeme Vám krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
V galerii na našem webu máte připraven pozdrav od dětí.
 
Zuzana Legnerová s kolektivem zaměstnanců naší školky

29.11.
Dne 2.12 dopoledne v 9 hodin se budou děti fotografovat – portréty ( hromadné foto třídy budeme fotografovat na jaře).

30.10.2020 Od pondělí 2.11. bude mateřská škola otevřena pro děti, kterým nebyla nařízena karanténa a pro děti-, kterým byla karanténa ukončena.
Těšíme se na shledání.

Zuzana Legnerová
ředitelka školy

26.10.2020 Do 1.11. byla ve školce Hygienickou stanicí nařízena karanténa!


25.10. Vážení rodiče, prosíme vás, kdo máte možnost si děti ponechat v týdnu od 26. do 30.10. ( školní prázdniny) doma, tak to prosím učiňte. Některým zaměstnancům školy byla prodloužena karanténa do 30.10., máme problém zajistit stravování dětí.

Děkuji za pochopení.

Zuzana Legnerová

  řed. školy

Plánované bruslení dětí ( přihlášené děti) od 2.11. se neuskuteční z důvodu mimořádné situace – COVID-19. Peníze budou všem vráceny v plné výši.


22.10.2020 Karanténní opatření ve škole ( COVID-19) je řešeno individuálně. Zákonní zástupci dětí a zaměstnanci školy, kterých se karanténa týká byli dnes uvědoměni o postupu. Ostatním není karanténa nařízena.

Z. Legnerová
řed. školy

3.9. 2020        Informace o platbách  ve školním roce 2020/21

platby stravné – účet školy 27-6622750217/0100  ( variabilní symboly k platbám předány jednotlivým rodičům), měsíční záloha do 15. v daném měsíci 798,- Kč
                                                                                                                                                                                                                       děti s OŠD      882,- Kč

platby školné – účet 27-6622750217/0100 ( před variabilní symbol na stravné vložit 1)   měsíčně 960,- Kč


platby Klub rodičů ( na akce školy 1000,- Kč na školní rok)  č. účtu 2601547836/2010  ( variabilní symbol stejný jako platby v MŠ, před symbol vložit 2)

Děkujeme.

Školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
pro snadnější a bezproblémový nástup docházky dětí do mateřské školy uvádím pro Vás základní informace.

Školní rok začíná v úterý 1.9. 2020. Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin – do 17.00. Děti se přijímají ráno do 8.15 hodin. Případné omluvy a pozdější nástupy do mateřské školy zatelefonujte, prosím, na tel. číslo 251555724 v týdnu od 31.8. (od 8 – do 14 hod.) – do 1.9. do 8.15 hod.

První školní den si děti do mateřské školy přinesou: bačkorky na přezutí, hrací kalhoty (chlapci), zástěrku nebo sukýnku (děvčata) – na převlečení do třídy, do přihrádky v šatně náhradní převlečení ( spodní kalhotky, ponožky, tričko), pyžamko ( děti, které budou od prvního dne odpočívat – ne předškoláci).

Informační třídní schůzky se budou konat ve všech třídách dne 2.9. od 16.00 hod.

Příspěvek na neinvestiční náklady školy tzv. školné je pro školní rok 2020/21 v naší mateřské škole ve výši 960,- Kč/ měsíčně (splatné vždy k 10. dni v měsíci)

Informace ke stravování –
Celodenní stravování v MŠ – dopolední přesnídávka, oběd, odpol. svačina, pitný režim záloha na stravování je ve výši 798,- Kč ( tzn. 38,- Kč/ 1 den, celodenní stravování dětí od 3 -6 let ve výši 882,- Kč ( tzn. 42,- Kč/1den, celodenní stravování dětí s odkladem školní docházky)
Platby za stravné jsou splatné vždy k 10. dni v měsíci na účet školy.
Číslo účtu školy 27- 6622750217/0100. Variabilní symboly pro platby obdržíte na třídní schůzce 2.9. Dětem, které již docházely v loňském roce do MŠ, variabilní symboly zůstávají stejné. Variabilní symboly pro jednotlivé děti vám budou předány na třídní schůzce dne 2.9.

Vážení rodiče,
vstup dospělým ( doprovodu dětí) do budovy MŠ bude od 1.9. pouze v rouškách. V hale školy je k dispozici dezinfekce. Vstup dětí do tříd je možný po důkladném umytí rukou.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Předpis na školné v měsíci květnu činí poměrnou část 376,- Kč. V měsíci červnu plné školné. Rodiče, jejichž děti do 30.6. 2020 již do MŠ nenastoupí, školné nehradí.

Vyúčtování neuskutečněných lekcí plavání bude provedeno do konce května. Vyúčtování plateb za zájmové kroužky bude provedeno do 10.6. všem dětem, které odchází do ZŠ.
Ostatním se platba za neuskutečněné zájmové kroužky převádí na 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Provoz MŠ v období do 30.6. 2020

– provozní doba školy se nemění, všechny činnosti jsou prováděny především venku na školní zahradě
– paní učitelky si přebírají děti od rodičů na školní zahradě nebo terase školy
– pitný režim dětí je zajištěn po celý den, i na školní zahradě ( používány jednorázové kelímky)
– děti ani pedagogové v areálu MŠ nenosí roušky
– děti si myjí ruce dezinfekčními mýdly, prostory školy jsou mimo běžného úklidu 1x  denně dezinfikovány, kliky, stolky apod. průběžně
– děti odpočívají ve třídě, ve své skupině, na svém lehátku
– náhradní převlečení mají v šatně ve skříňce ( po dohodě s paní učitelkou se věci mohou vyzvednout a vyměnit)Prázdninový provoz MŠ Prahy 5 – přihlášky si, prosím, vyzvedněte do konce května u paní učitelek a nahlaste zájem.

Vážení rodiče, 
na doporučení zřizovatele otvíráme postupně naši mateřskou školu 18.5. dle vzájemné dohody s rodiči. Při nástupu, prosím, odevzdejte podepsané Čestné prohlášení. 
Děkujeme.

Vážení rodiče, pozastavte si, prosím platby za školné a stravné. Děkujeme.

Vážení rodiče, prarodiče a děti, přejeme Vám všem klidné a pokud možno pohodové velikonoční svátky.

Zápis do MŠ : https://zapisdoms.praha5.cz/

Den otevřených dveří a další akce školy jsou do odvolání zrušeny.

Předpis na školné za měsíc březen 2020 bude poměrně krácen k počtu dní, kdy měla MŠ provoz. Celková částka školného za březen činí 357,- Kč.

Vážení rodiče, prosím, o vyplnění dotazníku SWOT analýza MŠ ( jestliže jste tak již neučinili) na adrese https://swot.praha5.cz/materske-skoly/ do 5.5. 2020.
Děkujeme.

Vážení rodiče, každé pondělí od 23.03. budou na našich webových stránkách připraveny pracovní listy pro předškoláky k vytisknutí na práci doma.

Od 17.3. 2020 do odvolání jsou MŠ na  v Praze 5 uzavřeny. Od tohoto data je možné zažádat na e-mail MŠ o vystavení OČR.

Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na telefonním čísle 774180559.

Dnes jednal Krizový štáb MČ Praha 5, který doporučuje směrem k příspěvkovým organizací zřízeným MČ Praha 5 následující:

Provoz MŠ Prahy 5 je zachován pouze pro děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů. Obojí za podmínky,že tito rodiče nemají jinou možnost, jak pečovat o dítě předškolního věku a potvrdí čestným prohlášením, že rodině nebyla nařízena karanténa a dítě nebylo v kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa nebo je nakažena onemocněním COVID-19.

SWOT analýza mateřský škol – od 9.3. je na webových stránkách www.praha5.cz umístěn dotazník k vyplnění pro rodičovskou veřejnost.

Zúčastněte se, prosím, ankety Praha 5 – bezpečné místo pro život – www.praha5.cz

Zápis do mateřské školy se koná 4.5. od 8.00 – ddo 12.00 hodin, odpoledne od 13.00 – do 17.00 hodin.

Den otevřených dveří se koná 21.4. dopoledne od 9.30 – do 11.30 hodin, odpoledne od 15.00 – do 16.30 hodin.

Mateřská škola bude ve školním roce 2019/20 v době letních prázdnin uzavřena. 

Vánoční prázdniny – od 23. 12. 2019  – do 1. 1. 2020 bude naše mateřská škola uzavřena. Provoz zahajujeme 2.1. 2020.


Změna termínu dílny “ dýňování“ – bude se konat dne 21.10. 15 – 17 hodin ( místo 24.10.)

Prázdninnový provoz 2019 – Mateřská škola Kroupova je v červenci od 1. – do 19.7. a  v srpnu od 5. – do 30.8. uzavřena.


Prázdninový provoz v naší mateřské škole pro přihlášené děti je zajištěn od 22.7. do 2.8.

Kritéria -zápis do MŠ

Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2019/20 se bude konat dne 2.5. 2019 dopoledne od 8 – do 12 hodin, odpoledne 
od 13 – do 17 hodin.

Dne 10.4. 2019 pořádáme Den otevřených dveří dopoledne od 9.30 hodin do 11.30 hodin a odpoledne od 15 hodin do 16.30 hodin. Jste srdečně zváni.

V době vánočních prázdnin bude přerušen provoz mateřských škol zřizovaných Ú MČ Praha 5. Provoz zahajujeme 2.1. 2019.

Školní rok 2018/2019

Předběžná registrace